REGULAMIN

I.  Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu  apartamentów znajdujących sie w domu MOZAIKA  przy ul.Grunwaldzkiej 20H w Zakopanem oraz zasad dla Klientow obowiązujących podczas pobytu. Dokonanie rezerwacji odbywa się bezpośrednio w firmie JXL Systems Maria Sokołowska poprzez kontakt telefoniczny lub internetowy  i wiąże się z jednoznacznym zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji.

II.  Zasady rezerwacji telefonicznej lub e-mailowej

1.  W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub tez e-mailowo z firmą JXL  / tel: +48 664 97 48 28 , e-mail: maria@mozaika.podhale.pl

W celu rezerwacji prosimy o podane imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail (ewentualnie dodatkowych danych do faktury).

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO) Państwa dane przechowywane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i wykorzystywane wyłącznie w celu rezerwacji w naszych apartamentach oraz ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych. Dane osobowe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym osobowm trzecim, które nie są związane z procesem realizacji rezerwacji (meldunek w Urzędzie Miasta).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W każdej chwili można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Państwa danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na powyższy adres.

2.  Wiadomość o wstępnej  rezerwacji wybranego apartamentu, terminie, cenie, wysokości zadatku oraz nr konta firmy JXL /na które należy wpłacić zadatek/ jest niezwłocznie wysłana mailem do Klienta, ewentualnie przekazana  Klientowi SMS-em.

3.  Ta wstępna rezerwacja jest ważna przez 3 doby /nie licząc weekendów i dni światecznych/. W tym czasie musi wpłynąć na podane konto firmy JXL zadatek nie mniejszy niz 30% ceny uslugi. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w tym okresie  rezerwacja bedzie anulowana.

4.   Rezerwacja jest skuteczna z chwilą wpłynięcia uzgodnionej kwoty zadatku na konto firmy JXL lub uznania skanu z przekazu bankowego lub pocztowego przez firmę JXL. 

Po otrzymaniu zadatku za rezerwację  firma JXL  przesyla Klientowi  e-mail /ewentualnie SMS/ z potwierdzeniem rezerwacji  i danymi kontaktowymi Rezydentki firmy JXL  przekazującej klucze do apartamentów .

5.  Jeśli nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu u Rezydentki firmy JXL  przekazującej klucze do apartamentu lub wręczyc jej wydruk z przelewu brakujacej kwoty za wynajem na konto firmy JXL.

6.  Przy rezerwacji poprzedzajacej natychmiastowy przyjazd /od 0 do 2 dni /  nie wymaga się zadatku, lecz cala kwota za wynajem zostanie pobrana przez Rezydentkę firmy JXL przy pobieraniu kluczy do apartamentu.

III.  Anulowanie rezerwacji

W przypadku rezygnacji z przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjatkiem od tej reguły bedzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej. Nowy klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV.  Zmiany w rezerwacji

Chęć zmiany terminu w dokonanej rezerwacji Klient powinien zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. Tylko pod tym warunkiem właściciel obiektu rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi.

V.  Warunki umowy najmu

1Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem całkowitej zapłaty kwoty rezerwacji (pomniejszonej o sumę wpłaconego wcześniej zadatku) .Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a Klientem i obejmuje wyłącznie krótkoterminowy wynajem obiektu oraz przypadąjce mu jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym lub na parkingu.
2Cena - podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz  sprzątanie końcowe.
3Odbiór kluczy - przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z Rezydentka firmy JXL  odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z Rezydentka firmy JXL  odpowiedzialną za klucze. Kaucja w wysokości 300 PLN zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Klientowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag.
Przyjazd po godzinie 22:00 i wyjazd przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z Rezydentką firmy JXL  odpowiedzialną za przekazanie kluczy i będzie obciążone dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN.
4.  Klient zobowiązany jest do zapłaty calej kwoty za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
5.  Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Rezydentkę firmy JXL  /odpowiedzialną za klucze/ o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela apartamentu na szkodę.
6.  Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
7.  Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Rezydentke firmy JXL /odpowiedzialną za klucze/ o wszelkich szkodach, zobowiązuje się tez do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

VI.  Zasady obowiązujące podczas pobytu

1Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy JXL o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji Rezydentka firmy JXL odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.
2.  Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, firma JXL ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
3.  Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale Rezydentki firmy JXL, może spowodować roszczenia ze strony firmy.

4.   Podczas pobytu w apartamentach  mozna palić jedynie  na balkonach, tarasach i ewentualnie w otwartych ogrodach zimowych przy zamkniętych drzwiach do pokojów.

5.   Grila można  rozpalać jedynie na tarasach lub w ogrodzie.

6.  W zimie narty, deski oraz sanki, a w lecie wózki dziecięce i rowery należy przechowywać w narciarni zamykanej na klucz który jest dołączony do kluczy każdego apartamentu.

7.  Ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony przed zniszczeniem klatki schodowej buty narciarskie powinny byc zakładane i zdejmowane w narciarni i wnoszone w ręku do apartamentów.

8.  Uprasza się  Klientów o segregację śmieci wg wskazówek udzielonych przez Rezydentke firmy.

VII.  Bezpłatny pobyt dziecka

Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie wlicza się do liczby osób rezerwujących apartament.

VIII.  Opłata za zwierzęta

Istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota do apartamentów znajdujących się na parterze (Koral). Opłata za zwierzę wynosi 20 PLN za dobę. Jednocześnie Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

IX.  Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, firma JXL  rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi  innego apartamentu podobnego do pierwotnie zarezerwowanego o ile będzie tylko istniała taka  możliwość. Firma JXL  ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. 

Właścicielem domeny mozaika.podhale.pl jest firma: JXL Systems Maria Sokołowska prowadząca działalność pod adresem: ul. Grunwaldzka 20A, 34-500 Zakopane, NIP: 526-121-36-25